GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ACHIEVERS-WEBSITE
Laatste wijziging: 17 mei 2021

De volgende Gebruiksvoorwaarden van de Achievers-website, samen met alle documenten en/of aanvullende voorwaarden die hierin uitdrukkelijk zijn vervat (de “Gebruiksvoorwaarden“), regelen uw toegang tot en gebruik van: (a) onze website op https://www.achievers.com (de “Website“); en (b) alle tekst, afbeeldingen, media, gegevens, informatie en andere materialen of inhoud (gezamenlijk de “Inhoud“) die wordt geleverd op of via de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Achievers Solutions Inc. (“Achievers“, “ons“, “wij“, “we“, “onze“) en u. De term “u” of “Gebruiker” verwijst naar de persoon of entiteit die de Website doorzoekt, opent of anderszins gebruikt, met inbegrip van alle Inhoud, functionaliteit of diensten die worden aangeboden op of via de Website (“gebruik” of “gebruiken” in deze Gebruiksvoorwaarden betekent een van de hierboven genoemde handelingen).

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN: (A) VERKLAART EN GARANDEERT U DAT (I) U MEERDERJARIG BENT IN UW RECHTSGEBIED, (II) U DE CAPACITEIT HEBT OM BINDENDE VERPLICHTINGEN AAN TE GAAN, EN (III) ALLE INFORMATIE DIE U VIA DE WEBSITE AAN ONS VERSTREKT, WAAR, NAUWKEURIG, UP-TO-DATE EN VOLLEDIG IS; EN (B) GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE VOLDOEN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD BIJGEWERKT IN OVEREENSTEMMING MET PARAGRAAF 1.

Deze Gebruiksvoorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met ons hebt met betrekking tot producten, toepassingen, diensten of anderszins.


 1. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en de Website
  1. Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Alle dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing en zijn van toepassing op alle toegang tot en voortgezet gebruik van de Website. Het is uw plicht om te controleren of er dergelijke wijzigingen zijn op de Website. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Website na eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen.
  2. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, materialen en Inhoud op de Website op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, in te trekken of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, de Website geheel of gedeeltelijk beperkt is voor gebruikers of op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
 2. Gebruiksvoorwaarden, inzendingsnormen en normen voor website-inhoud

  Uw verstrekking van informatie en alle inzendingen die u op de Website doet via een functionaliteit, inclusief, maar niet beperkt tot, toepassingen, chatbots of andere soortgelijke functies (gezamenlijk “Interactieve functies“), vormt uw toestemming voor alle acties die we ondernemen met betrekking tot dergelijke informatie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden op: https://www.achievers.com/privacy-policy/ (“Privacybeleid“).

  Als een voorwaarde voor uw toegang en gebruik gaat u ermee akkoord dat u de Website alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden mag gebruiken. De volgende inhoudsnormen zijn van toepassing op alle inhoud, materiaal en informatie die u indient, post, publiceert, weergeeft of verzendt (gezamenlijk “Inzenden“) op of naar de Website, naar andere gebruikers of andere personen (gezamenlijk “Inzendingen“), en op alle interactieve functies. Alle Inzendingen moeten voldoen aan alle toepasselijke federale, provinciale, lokale en internationale wetten en voorschriften en deze Gebruiksvoorwaarden.

  Zonder het voorgaande te beperken garandeert en stemt u ermee in dat uw gebruik van de Website en eventuele Inzendingen:

  1. niet op enigerlei wijze in strijd zijn met toepasselijke federale, provinciale, lokale of internationale wet- of regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, wettelijke rechten (inclusief de rechten op publiciteit en privacy van anderen) of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid;
  2. niet op enigerlei wijze de gebruiksvoorwaarden schenden van websites van derden die aan de Website zijn gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, sociale media-websites van derden;
  3. geen materiaal bevatten dat uitbuitend, obsceen, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, hatelijk, lasterlijk, seksueel expliciet of pornografisch, gewelddadig, opruiend of discriminerend is op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of leeftijd of andere dergelijke wettelijk verboden gronden of anderszins aanstootgevend is, waarbij een dergelijke beslissing naar eigen goeddunken van Achievers wordt genomen;
  4. niet te maken hebben met stalking of enigerlei poging tot uitbuiting of schade aan een persoon (inclusief minderjarigen) door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins of door persoonlijke informatie te vragen zoals verboden volgens toepasselijke wetten, voorschriften of code;
  5. geen valse, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken, en hier geen betrekking op hebben en hieraan niet bijdragen;
  6. geen verband houden met het verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en deze paragraaf;
  7. niet bedoeld zijn om zich voor te doen of zich proberen uit te geven voor Achievers, een werknemer van Achievers, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die zijn gekoppeld aan een van de voorgaande punten);
  8. niet bedoeld zijn om advertenties of promoties, of deals zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verzenden of laten verzenden, of om andere commerciële activiteiten aan te moedigen, inclusief, maar niet beperkt tot, “spam”, “junkmail”, “kettingbrief”, prijsvragen, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of advertenties of andere soortgelijke aanzoeken;
  9. geen ander gedrag aanmoedigen dat iemands gebruik of genot van de Website beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, ons of gebruikers van de Website kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;
  10. geen ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken of andere mensen van streek maken, in verlegenheid brengen of alarmeren;
  11. geen illegale activiteit promoten, of een onwettige handeling bepleiten, promoten of ondersteunen; en
  12. niet de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.
 3. Inzendingen, licentieverlening en privacy
  1. De Website kan Interactieve functies bevatten die Inzendingen op of via de Website mogelijk maken. Geen van de Inzendingen die u op de Website indient, is onderworpen aan enige vertrouwelijkheid door Achievers.
  2. Door Inzendingen op de Website te verstrekken verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden het recht op een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om Inzendingen voor welk doel dan ook te verzamelen, gebruiken, reproduceren, wijzigen, uit te voeren, weer te geven, distribueren, opslaan en anderszins openbaar te maken aan derden, en dergelijk materiaal in elke vorm, op elk medium of met elke technologie over de hele wereld aan te wenden zonder vergoeding aan u. U doet verder afstand van alle morele rechten of andere rechten van auteurschap als voorwaarde voor het indienen van een Inzending.
  3. Door de Inzendingen in te dienen verklaart en garandeert u ons dat: (i) uw Inzendingen alleen persoonlijke informatie bevatten waarvoor u alle noodzakelijke kennisgevingen en openbaarmakingen hebt verstrekt, alle toepasselijke toestemmingen en toestemmingen van derden hebt verkregen en anderszins alle bevoegdheden hebt, in elk geval zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, om ons in staat te stellen de Website beschikbaar te stellen; en (ii) alle Inzendingen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.
  4. We behouden ons het recht voor om de Inzendingen op elk moment te verwijderen, bewerken, beperken of blokkeren, en we zijn niet verplicht om uw Inzendingen weer te geven of te controleren.
  5. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u, en niet Achievers, noch de moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Achievers, noch hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, contractanten, licentiegevers, leveranciers of opvolgers, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inzendingen die u indient of bijdraagt, en dat u volledig verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk bent, inclusief jegens derden, voor dergelijke inhoud en de nauwkeurigheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van Inzendingen die door u of een andere gebruiker van de Website zijn ingediend.
  6. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen en onze Website te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken, reproduceren, hosten, verzenden en openbaar maken van dergelijke inzendingen van gebruikersinhoud in overeenstemming met ons Privacybeleid, zoals wij nodig achten voor het gebruik van de Website.

  Door deze Website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies waarmee een server eerdere verzoeken of registraties en/of IP-adressen kan oproepen om gebruikspatronen van de website te analyseren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze wilt accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat sommige delen van de Website niet naar behoren functioneren. Zie het Privacybeleid voor meer informatie over deze geautomatiseerde informatieverzameling.

 4. Eigendom van de Website
  1. Alle rechten, titels en belangen, inclusief intellectuele-eigendomsrechten, op de Website en alle andere materialen die in dit verband door ons worden verstrekt, en alle updates, aanpassingen, vertalingen, wijzigingen of afgeleide werken daarvan, blijven het exclusieve eigendom van Achievers (of onze externe leveranciers, indien van toepassing).
  2. De Website en alle materialen die in dit verband door ons worden verstrekt, worden beschikbaar gesteld of in licentie gegeven en niet aan u “verkocht”.
  3. De Website en alle andere materialen die in dit verband door ons worden verstrekt, inclusief Inhoud die we beschikbaar stellen via of op de website, zijn auteursrechtelijk beschermd in Canada, de Verenigde Staten en elders in de wereld in overeenstemming met de Berner Conventie. Het is verboden om enig deel van de Website, de Inhoud of andere materialen die in dit verband door ons worden verstrekt, te wijzigen, kopiëren, reproduceren, publiceren, posten, verzenden, distribueren, decompileren, verkopen, over te dragen of er afgeleide werken van te maken, of toegang te delen of verlenen voor het voorgaande aan een derde partij voor welk doel dan ook.
  4. Achievers is de handelsnaam en het handelsmerk van Achievers Solutions Inc. Alle handelsmerken, afbeeldingen of logo’s die op de Website of in de Inhoud worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Achievers Solutions Inc (of haar externe leveranciers) en mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  5. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden, zijn voorbehouden aan Achievers.
 5. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

  SU zult de Website niet gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving. U zult zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de Website niet voor enig ander doel gebruiken dan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het gedeelte voor carrières, aanbiedingen van partners en de informatie over Achievers (inclusief haar producten en diensten) die wij via de Website beschikbaar stellen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken zult u niet direct of indirect het volgende doen (of proberen te doen):

  1. servers of netwerken die met de Website zijn verbonden, uitschakelen, overmatig belasten, aantasten of anderszins verstoren (bijvoorbeeld een denial-of-service-aanval);
  2. proberen ongeoorloofde toegang tot de Website te verkrijgen, of maatregelen te omzeilen die we kunnen gebruiken om de toegang tot de Website te voorkomen of te beperken;
  3. verzenden, uploaden, verzamelen, doorgeven, opslaan, gebruiken, posten, publiceren of anderszins communiceren op de website van gegevens, informatie, afbeeldingen, video’s, audio of ander materialen of inhoud: (i) die computervirussen, wormen, schadelijke code, of enige software bevatten die is bedoeld om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen; (ii) waarvoor u niet het wettelijke recht hebt om deze te verzenden, uploaden, verzamelen, door te geven, op te slaan, gebruiken, posten, publiceren of anderszins te communiceren; (iii) die onjuist of opzettelijk misleidend zijn of zich voordoen als een andere persoon, inclusief beoordelingen die niet representatief zijn voor uw ervaring; (iv) die lasterlijk, pesterig, intimiderend, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen of beledigend zijn, of pornografie, naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevatten, of die geweld, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid en haat of lichamelijk letsel van welke aard dan ook tegen een groep of individu bevorderen; (v) die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor minderjarigen of gericht zijn op minderjarigen; (vi) die de intellectuele eigendom of andere rechten van een derde partij schenden, onrechtmatig gebruiken of anderszins verhullen (met inbegrip van enig moreel recht, privacyrecht of publiciteitsrecht); of (vii) die gedrag aanmoedigen dat in strijd is met toepasselijke wetgeving of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid;
  4. de inhoud publiceren, op de markt brengen, adverteren of op welke manier dan ook verspreiden;
  5. delen of overdragen van of anderszins toegang verlenen tot een aan u of een andere persoon toegewezen account;
  6. datamining, robots of vergelijkbare methoden gebruiken voor het verzamelen of extraheren van gegevens, of het kopiëren, wijzigen, demonteren, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering of reverse-assembling van de Website of een deel daarvan of anderszins proberen de broncode te ontdekken;
  7. de Website gebruiken om een vergelijkbaar of concurrerend product of concurrerende dienst te bouwen; of
  8. een derde partij autoriseren, toestaan, inschakelen, aanzetten of aanmoedigen om het bovenstaande te doen.
 6. Niet-vertrouwelijke communicatie

  We geven geen garantie voor de vertrouwelijkheid van al uw communicatie via de Website. Wij geven geen garantie voor de veiligheid van gegevens die via internet of openbare netwerken worden verzonden in verband met uw gebruik van de Website.

 7. Geen beroep

  De inhoud op onze Website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Het is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt beroepen. U moet meer specifiek of professioneel advies inwinnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze site. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze Website bij te werken, geven we geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze Website nauwkeurig, volledig of up-to-date is. Uw gebruik van de Website is op eigen risico en noch wij, noch onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, contractanten, licentiegevers, licentiehouders, leveranciers of opvolgers hebben enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw gebruik van deze Website.

 8. Promoties, inhoud, websites of diensten van derden

  De Website kan u toegang geven tot promoties en aanbiedingen van derden via links of inhoud, websites of diensten van derden. Evenzo kunnen we u toegang geven tot de Website vanaf systemen van derden. Achievers onderschrijft geen inhoud, websites, diensten of systemen van derden, en garandeert niet de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit, tijdigheid, niet-inbreukmakendheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook. Achievers heeft geen controle over de inhoud, websites, diensten of systemen van derden (inclusief aanbiedingen of promoties), en als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot dergelijke inhoud, websites of diensten, of om toegang te krijgen tot de Website vanaf dergelijke systemen, doet u dat dus geheel op eigen risico. Achievers is niet verantwoordelijk voor producten of diensten die worden aangeboden door derden. U erkent dat u mogelijk gebruiksvoorwaarden moet accepteren die van toepassing zijn op inhoud, websites, diensten of systemen van derden en stemt ermee in om dergelijke gebruiksvoorwaarden te accepteren en na te leven.

 9. Schadelijke code en beveiliging

  Het downloaden en bekijken van Content gebeurt op eigen risico. We verklaren of garanderen niet dat de Website compatibel is met uw computersysteem of dat de Website, of enige links van de Website, vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of ‘disabling devices’ of andere code met vervuilende of destructieve eigenschappen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en integriteit van uw computersysteem te beschermen, en u bent verantwoordelijk voor de volledige kosten van alle service, reparaties of verbindingen van en naar uw computersysteem die nodig kunnen zijn als gevolg van uw gebruik van de Website.

  Het is u verboden te proberen de beveiliging van de Website te omzeilen en te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) toegang krijgen tot Inhoud die niet voor u is bedoeld; (b) de beveiligings- of verificatiemaatregelen van de website schenden of proberen te schenden; (c) beperken, verstoren of uitschakelen van de service voor de gebruikers, hosts, servers of netwerken van de Website op welke manier dan ook, of (d) anderszins proberen de goede werking van de Website te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot het introduceren van materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is.

 10. Disclaimer

  DE WETTEN VAN BEPAALDE JURISDICTIES, WAARONDER QUEBEC, STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN WETTELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN NIET TOE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (INCLUSIEF DE VOLGENDE DISCLAIMERS) MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING EN MOGELIJK HEBT U AANVULLENDE RECHTEN.

  U ERKENT, BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE WEBSITE WORDT GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, STATUTAIR OF COLLATERAAL, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, COMPATIBILITEIT, TITEL, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, ONGESTOORD GENOT, TIJDIGHEID, KWALITEIT, INTEGRATIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL OF HET HANDELSGEBRUIK, OF DAT DE WEBSITE ZONDER FOUTEN IS OF ZONDER ONDERBREKING ZAL WERKEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN VOORWAARDEN VAN ENIGE AARD AF MET BETREKKING TOT COMMUNICATIE VAN DERDEN EN WEBSITES OF INHOUD VAN DERDEN WAARTOE DIRECT OF INDIRECT TOEGANG IS VERKREGEN VIA DE WEBSITE.

 11. Beperking van aansprakelijkheid

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, COMPENSATOIRE OF PUNITIEVE SCHADE, OF WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENSVERLIES, PERSOONLIJK LETSEL, BOETES, KOSTEN, SANCTIES OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN, ONGEACHT OF WE, VOOR ELK GEVAL, OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE WEBSITE OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

  VOOR ENIGE ANDERE SCHADE, OF VOOR ZOVER DE VOORGAANDE BEPERKING NIET IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL ONZE TOTALE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET OF ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, OF UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, MEER BEDRAGEN DAN CAD 100. VOOR MEER ZEKERHEID: DIT MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEIDSBEDRAG ZAL NIET WORDEN VERHOOGD, OOK AL BESTAAN ER EEN OF MEER CLAIMS KRACHTENS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 12. Vrijwaring

  U zult ons, onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, en alle licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, inclusief redelijke juridische en boekhoudkosten, voortvloeiend uit of in verband met:

  1. uw Inzendingen;
  2. uw gebruik van de Website;
  3. uw schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of documenten waarnaar hierin wordt verwezen; of
  4. uw schending van een wet of de rechten van een derde partij (inclusief intellectuele-eigendomsrechten).
 13. Termijn en beëindiging, overleving
  1. Deze gebruiksvoorwaarden gaan in op de dag dat u de Website voor het eerst gebruikt en blijven van kracht zolang u de Website gebruikt of totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden (de “Termijn“). Achievers kan op elk moment: (i) uw rechten op toegang tot of gebruik van de Website opschorten of beëindigen; of (ii) deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen als Uitvoerders te goeder trouw van mening zijn dat u de Website hebt gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of dat u zich schuldig hebt gemaakt aan frauduleuze activiteiten. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen door het gebruik van de Website te staken. Voor meer zekerheid: als u enig deel van de Website blijft gebruiken nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn beëindigd, blijven deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing voor zover het dat gebruik betreft. In geval van beëindiging bent u niet langer geautoriseerd om toegang te krijgen tot de voordelen van de Website.
  2. De volgende paragrafen, samen met enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die uitdrukkelijk of naar de aard de beëindiging of het verstrijken van de geldigheidsduur overleeft of die te maken heeft met de uitvoering of naleving na de beëindiging of het verstrijken van deze gebruiksvoorwaarden, blijven ook na het verstrijken of beëindigen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht om het even om welke reden: Paragrafen 2 (Gebruiksvoorwaarden, inzendingsnormen en normen voor website-inhoud), 3 (Inzendingen, licentieverlening en privacy) 4 (Eigendom van de Website), 5 (Aanvullende voorwaarden), 7 (Niet-vertrouwelijke communicatie), 9 (Promoties, inhoud, websites of diensten van derden) 10 (Schadelijke code en beveiliging), 11 (Disclaimer), 12 (Beperking van aansprakelijkheid), 13 (Vrijwaring), 14(b) (Overleving) en 16 (Algemene bepalingen).
 14. Geografische beperkingen

  Achievers verklaart niet dat de Website of producten en diensten die worden verkocht door Achievers.com beschikbaar zijn of zullen zijn voor gebruik door personen of entiteiten die gevestigd zijn in landen of anderszins onderworpen zijn aan relevante sancties of andere handelsbeperkingen, inclusief (maar niet beperkt tot) financiële sancties of handelsembargo’s die van tijd tot tijd worden opgelegd, beheerd of afgedwongen in Canada onder de Special Economic Measures Act en bijbehorende regelgeving, de United Nations Act en bijbehorende regelgeving, en de Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act en bijbehorende regelgeving, of beheerd door het United States Office of Foreign Asset Control, de United States Department of State, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Monetary Authority van Singapore, het Australische Sanctions Office of Her Majesty’s Treasury van het Verenigd Koninkrijk. De lijst met landen waarin de Website beschikbaar is voor gebruik, kan van tijd tot tijd door Achievers worden bijgewerkt. De Website is niet bedoeld voor gebruik in een rechtsgebied of door een persoon of entiteit waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

 15. Allgemeine Bestimmungen
  1. Rechtskeuze. Behalve voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving zijn deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario en de federale wetten van Canada die daarvoor van toepassing zijn, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten, en dergelijke wetten zijn van toepassing op uw toegang tot of gebruik van de Website, ongeacht uw woonplaats, verblijfplaats of fysieke locatie. U zult de Website alleen gebruiken in rechtsgebieden waar de Website legaal mag worden gebruikt. Behalve voor zover beperkt door de toepasselijke wetgeving stemt u hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Toronto, Ontario (Canada) in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website. Het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Deze keuze van rechtsgebied weerhoudt ons er niet van om een procedure in te stellen met betrekking tot een schending van intellectuele-eigendomsrechten of vertrouwelijkheidsverplichtingen in een toepasselijk rechtsgebied.
  2. Volledige overeenkomst. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, zowel elektronisch als mondeling of schriftelijk, tussen u en ons met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm.
  3. Ontheffing. Ons verzuim om aan te dringen op de strikte uitvoering van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of deze af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Een verklaring van afstand van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden moet schriftelijk zijn en een verklaring van afstand in één geval sluit de handhaving van een dergelijke bepaling bij andere gelegenheden niet uit.
  4. Deelbaar. Als een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en blijven alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.
  5. Overdracht. U zult deze Gebruiksvoorwaarden niet aan derden overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of alle rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming. Elke overdracht in strijd met deze paragraaf is nietig. De voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zullen bindend zijn voor de toegestane rechtverkrijgenden. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen ten goede komen aan en bindend zijn voor de partijen, hun toegestane opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.
  6. Engelse taal. Het is de uitdrukkelijke wens van partijen dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende documenten in het Engels worden opgesteld. C’est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.
 16. Contact

  Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].